Blog AKMV

Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Dokedy môžem byť potrestaný za priestupok?

Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa § 20 ods. 1: „Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Vybavenie povolenia na prevádzkovanie zubného röntgenu (RTG)

V tomto článku si priblížime, čo je potrebné k získaniu povolenia na prevádzkovanie röntgenu v zubnej ambulancii – či už panoramatického, intraorálneho alebo CT....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pobyt cudzinca – osoby s dlhodobým pobytom v EÚ

Jedným z účelov prechodného pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prechodný pobyt štátneho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Vypis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov pre cudzinca

Pokiaľ si potrebuje cudzinec na Slovensku vyžiadať výpis z registra trestov, má dve možnosti. V tomto článku sa dozviete aký je presný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nároky z vád nehnuteľnosti, záruka za akosť, ich postúpenie

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pri záruke za akosť a nárokoch z vád ide o dva rôzne právne inštitúty. Zodpovednosť za vady Pokiaľ sa na nehnuteľnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Poplatky cudzineckej polície

Poplatky týkajúce sa pobytovej agendy a víz upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatky, ktoré sa platia prevažne na oddeleniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kurzarbeit (podpora v čase skrátenej práce) od 01.03.2022

Jedným z opatrení, ktoré schválila vláda v záujme riešenia ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 je aj tzv. kurzarbeit. Zmyslom kurzarbeitu je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dotácie na sociálne byty

Dotácie na sociálne byty upravuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK