Blog AKMV

Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Cudzinci z tretej krajiny, ktorí získali prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, nemôžu prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu na Slovensku pracovať. Výnimkou by bol...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt pre cudzinca – rodiča dieťaťa so slovenským občianstvom

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR pre správcov bytových domov

Subjekty, ktoré vykonávajú správu bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dedenie na základe zahraničného dedičského titulu (cezhraničné dedenie)

V tomto článku si priblížime postup v prípade, ak dedičské konanie prebehlo v zahraničí, ale týkalo sa aj majetku na...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako vydržať nehnuteľnosť – postup

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návšteva lekára a čas nevyhnutý na vyšetrenie

V článku si priblížime nielen povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie, ale zameriame sa najmä na jeho práva...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK