Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Registrácia patentu

Čo je patent? Patent je výlučné vlastnícke právo udelené vynálezcovi, jednotlivcovi alebo organizácií kompetentným orgánom na vynález, ktoré mu poskytuje zákonnú právomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Vzory_smluv_36x36

Úžitkový vzor a jeho zápis do registra

Úžitkový vzor je právna ochrana technického riešenia, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti, je priemyselne využiteľné a patrí do akejkoľvek oblasti techniky. Ochranu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Kde podať návrh na súd po 1.6.2023 (súdna mapa)

Dňa 1.6.2023 nadobudla účinnosť reforma súdnej mapy. Zmeny nastali na viacerých úrovniach a to v oblasti špecializácie súdov, v počte existujúcich súdov a taktiež vznikli nové...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Cirkevné anulovanie manželstva

Nie je ničím neobvyklým, ak snúbenci uzatvoria cirkevný sobáš, ale po istej dobe sa rozvedú. Jeden z manželov si nájde novú známosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie katastrálneho konania upravuje § 31a Katastrálneho zákona. Ten upravuje, kedy katastrálny odbor konanie na katastri nehnuteľností preruší. Najčastejšie sú to asi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zákonný sudca maloletého

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla: „presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako vymáhať pohľadávku z prepravy (CMR)?

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol dojednaný v Ženeve už 19. mája 1956. Tento dohovor je naďalej platný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK