JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Založenie občianskeho združenia

Zakladanie občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Členmi združenia môžu byť tak fyzické ako aj právnické...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Societas Europaea – výhody a nevýhody založenia

Realizácia vnútorného trhu a zlepšenie, ktoré prináša pre hospodársky a sociálny stav celého spoločenstva, znamená nielen to, že sa musia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Všeobecne o založení SE

Napriek značnej flexibilite komunitárnej úpravy SE, ustanovenie č. 2 Nariadenia SE taxatívne vymedzuje, ako možno európsku spoločnosť založiť. Zásadne možno...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie SE – 3. časť (Pramene práva)

Pramene práva podľa čl. 9 Nariadenia SE Úprava prameňov právneho inštitútu SE je rozdelená medzi Nariadenie SE, Smernicu o SE, stanovy a právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie SE – 2. časť (Legislatívny proces)

Legislatívny proces Počiatok prác súvisiacich s vytvorením jednotnej supranacionálnej právnej formy nachádzame už v období vzniku Európskych spoločenstiev. Prvé návrhy na vytvorenie nadnárodnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie SE – 1. časť

Charakteristika SE Societas Europaea[1] (ďalej len „SE“ alebo „spoločnosť“) je nadnárodná právna forma akciovej spoločnosti, obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou[2], ktorá...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Nájomnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec (buď hnuteľnú alebo nehnuteľnú), aby ju dočasne užíval alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Taxislužba – schválené zmeny

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK