Zmeny v spoločnosti v OR

Ako zmeniť sídlo spoločnosti a oznámiť zmeny do OR?

Za zmenu sídla spoločnosti sa považuje zmena zapísaných údajov v obchodnom registri SR. Pre zmenu sídla spoločnosti, ako aj pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena majiteľa s.r.o. – zmena spoločníka

Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1.10.2012 nastali zmeny, týkajúce sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK