Občianske právo

Spôsoby určenia kúpnej ceny v občianskoprávnej zmluve

Jednou z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy spravujúcej sa režimom občianskeho práva je dojednanie kúpnej ceny. Pokiaľ zmluvné strany uzatvárajú zmluvu,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pár postrehov k návrhu zákona – Civilného mimosporového poriadku

Civilný mimosporový poriadok, ako vládny návrh zákona predložila vláda na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pár noviniek, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok

V Národnej rade SR v posledný dňoch prebehlo prvé čítanie vládneho návrhu zákona – Civilný sporový poriadok.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Niekoľko základných informácií k pripravovanému Správnemu súdnemu poriadku

V predchádzajúcich článkoch sme Vám písali o Civilnom sporovom poriadku a Civilnom mimosporovom poriadku. K týmto dvom sa pripája aj ďalší a to Správny súdny...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Predbežné prejednanie sporu ako nový inštitút civilného procesu od 01.07.2016

Jeden z nových civilných procesných kódexov zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom a účinnom znení (ďalej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozsudok pre zmeškanie od 01.07.2016

Ďalšou zmenou, ktorú prináša nový zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“) v porovnaní...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uzavretie zmieru od 1.7.2016 a niektoré zmeny v novej právnej úprave

V ust. § 148 nového Civilného sporového poriadku sú upravené nové ustanovenia o zmieri. Podľa tohto paragrafu: „Žalobca a žalovaný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Náležitosti žaloby od 1.7.2016 podľa nového Civilného sporového poriadku

Žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva. Žaloba je podaním vo veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK