Nehnuteľnosti

Akmv-advokatska-kancelaria

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie katastrálneho konania upravuje § 31a Katastrálneho zákona. Ten upravuje, kedy katastrálny odbor konanie na katastri nehnuteľností preruší. Najčastejšie sú to asi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie a zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov

V zmysle zákona je spoločenstvo právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poľnohospodárska pôda a spôsoby jej nadobúdania

V článku vám priblížime ktorý zákon spravuje nájom poľnohospodárskej pôdy, aká môže byť výška nájomného, o podnájme poľnohospodárskeho pozemku a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Neplatnosť rezervačnej zmluvy, vrátenie depozitu realitnou kanceláriou

Trendom nielen v súčasnosti je pre kúpu nehnuteľností využiť sprostredkovateľa (napr. realitnú kanceláriu) a tak sa odbremeniť od mnohých povinností....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Zápis vecného bremena doopatrovania do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra sa vo svojom poslednom bulletine z roku 2022 vyjadril, že „vecným bremenom môže byť aj záväzok každodobého vlastníka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vydržanie pozemku do 05/2021 a notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

V praxi často dochádza k prípadom, kedy ľudia dlhodobo užívajú pozemky bez toho, aby boli ako vlastníci evidovaní na liste...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nájomná zmluva na byt podľa zákona o krátkodobom nájme

Nájomnú zmluvu na byt je možné uzatvoriť tak podľa Občianskeho zákonníka, ako aj podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. V...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Nájomnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec (buď hnuteľnú alebo nehnuteľnú), aby ju dočasne užíval alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK