Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti – pre športovcov, trénerov

Prechodný pobyt na území Slovenskej republiky môže byť cudzincovi v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie prechodného pobytu cudzinca

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca z tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na ktoré mu bol policajným...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzinca

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na ktoré mu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poistenie cudzincov na Slovensku

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie štátneho občianstva SR občanom Ruskej federácie

Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (č. 71/1981 Zb. o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva) nie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

K žiadosti o prechodný pobyt je povinný príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) doložiť okrem iných dokumentov uvedených v §...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uzatvorenie manželstva so ženatým cudzincom

Uzavretie manželstva so ženatým cudzincom na území Slovenskej republiky Podľa slovenského zákona o rodine[1] manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dlhodobý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK