Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Ako môže získať manžel slovenského občana slovenské občianstvo?

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

K žiadosti o prechodný pobyt je povinný príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) doložiť okrem iných dokumentov uvedených v §...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Poistenie cudzincov na Slovensku

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rovnaké...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Podnikateľské vízum pre občana Indie

Keďže India nepatrí medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk, aj v prípade potreby niekoľkodňovej obchodnej alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zjednodušené zamestnávanie cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb

Jedným z opatrení, ktoré mali za cieľ prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike bolo aj prijatie zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pracovné povolenie pre Ukrajincov

Ukrajinci momentálne tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov pracujúcich na Slovensku. Len ku koncu minulého roka bol ich počet viac ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Poplatky cudzineckej polície

Poplatky týkajúce sa pobytovej agendy a víz upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatky, ktoré sa platia prevažne na oddeleniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK