Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Obnovenie prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania

K obnoveniu prechodného pobytu cudzinca na účel zamestnania je potrebné, aby sa cudzinec z tretej krajiny (mimo EÚ), dostavil osobne na príslušné oddelenie cudzineckej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobyt cudzinca s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ

V tomto článku si uvedieme, čo je potrebné dokladať k žiadosti o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s koronavírusom

Dňa 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti cudzincov a zamestnávateľov po udelení pobytu na účely zamestnania

Tento článok obsahuje výpočet povinností, ktoré má cudzinec (štátny príslušník tretej krajiny) po udelení prechodného pobytu na účely zamestnania (udelený...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pobyt cudzinca z dôvodu vnútropodnikového presunu

Vnútropodnikový presun je v § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov definovaný ako:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zjednodušené zamestnávanie cudzincov pracujúcich pre technologické centrá a centrá podnikových služieb

Jedným z opatrení, ktoré mali za cieľ prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike bolo aj prijatie zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Podnikateľské vízum pre občana Indie

Keďže India nepatrí medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk, aj v prípade potreby niekoľkodňovej obchodnej alebo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rovnaké...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK