Blog AKMV

Novela zákona o advokácii (schválená NRSR 18.10.2013)

Dňa 18.10.2013 bola v NRSR schválená novela zákona o advokácii, ktorá vylučuje povinnosť advokátov registrovať svoj informačný systém na Úrade...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Elektronické schránky na www.slovensko.sk – aktivácia, prístup

Dňa 01.11.2013 nadobudne účinnosť zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ochrana osobných údajov od 1.7.2013

Dňa 30. apríla 2013 bol Národnou radou SR schválený nový zákon na ochranu osobných údajov. Zákon nadobudol účinnosť 1.7.2013. Zároveň...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákon o organizácii miestnej štátnej správy (účinný od 01.10.2013)

Dňa 01.10.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena stanov občianskeho združenia

Právna úprava týkajúca sa združení je obsiahnutá v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie občianskeho združenia

Zakladanie občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Členmi združenia môžu byť tak fyzické ako aj právnické...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Societas Europaea – výhody a nevýhody založenia

Realizácia vnútorného trhu a zlepšenie, ktoré prináša pre hospodársky a sociálny stav celého spoločenstva, znamená nielen to, že sa musia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Všeobecne o založení SE

Napriek značnej flexibilite komunitárnej úpravy SE, ustanovenie č. 2 Nariadenia SE taxatívne vymedzuje, ako možno európsku spoločnosť založiť. Zásadne možno...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK