Blog AKMV

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Vzhľadom na situáciu na trhu práce sa čím ďalej tým viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania cudzincov zo štátov mimo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o bankách (od 10.06.2013)

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príspevok na podnikanie od 01.05.2013

Dňa 20.3.2013 bol schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Občianskeho súdneho poriadku (od 01.01.2013)

Novelou č. 335/2012 Z. z., ktorou sa menil zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii došlo zároveň k zmene Občianskeho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh novely zákona o ochrane nefajčiarov

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu k pripravovanej novele na ochranu nefajčiarov.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zábezpeka na daň (DPH)

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu k skladaniu zábezpeky pri registrácii k DPH, ktorá bola do nášho právneho poriadku...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Úroky z omeškania od 01.02.2013

Od kedy je dlžník v omeškaní? Podľa Obchodného zákonníka dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK