Rodinné právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností k dieťaťu žijúcemu v cudzine

S konaním o rozvod manželstva už tradične súd prejednáva a upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu na čas po rozvode. V tomto článku si priblížime súdne rozhodnutie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie vyživovacej povinnosti (výživné) rodiča k dieťaťu

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou vyživovacou povinnosťou. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyžiadanie sobášneho listu zo Slovenska

V prípade, že ste uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky a potrebujete sobášny list, no nachádzate sa v zahraničí, príp....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozvod od 01.07.2016 podľa nového Civilného mimosporového poriadku

Prijaté nové zákony nahrádzajúce doteraz platný procesný kódex č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa dotkli aj konania o rozvod...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zrušiť BSM keď manžel podniká?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako "BSM") v zmysle ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Právo rodiča stýkať sa so svojím dieťaťom s pobytom v inom štáte

Právo stýkať sa so svojím dieťaťom majú (pokiaľ im rodičovské práva neboli obmedzené) obidvaja rodičia, bez ohľadu na to, či žijú v spoločnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako sa určuje otcovstvo k dieťaťu nevydatej matky?

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK