Rodinné právo

Rozvod od 01.07.2016 podľa nového Civilného mimosporového poriadku

Prijaté nové zákony nahrádzajúce doteraz platný procesný kódex č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa dotkli aj konania o rozvod...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zrušiť BSM keď manžel podniká?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako "BSM") v zmysle ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Právo rodiča stýkať sa so svojím dieťaťom s pobytom v inom štáte

Právo stýkať sa so svojím dieťaťom majú (pokiaľ im rodičovské práva neboli obmedzené) obidvaja rodičia, bez ohľadu na to, či žijú v spoločnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako sa určuje otcovstvo k dieťaťu nevydatej matky?

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti – ako je to v praxi?

Pokiaľ dôjde k rozvodu manželstva rodičov maloletého dieťaťa, súd v rozsudku o rozvode manželstva upraví aj výkon rodičovských práv a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výpočet výšky výživného na dieťa

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) upravuje v ustanoveniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Určenie otcovstva

Otázka preukazovania otcovstva je o poznanie náročnejšia ako určenie materstva, pretože vo všeobecnosti platí, že pater est incertus (otec je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK