Rodinné právo

Výživné a úrok z omeškania

Dňa 31.05.2013 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Novela prináša...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prídavok na dieťa – novela zákona

Prídavkom na dieťa a od januára 2008 aj príplatkom k prídavku sa podporuje prítomnosť nezaopatreného dieťaťa v rodine alebo samostatné plnoleté nezaopatrené dieťa, pričom dôraz...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia sporu

Výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh novely zákona o rodine – určenie otcovstva a test DNA

V parlamente sa nachádza návrh novely zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý má snahu zaviesť povinnosť DNA testov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Neúspešný pokus o zavedenie predmanželskej zmluvy do právneho poriadku SR

Inštitút predmanželskej zmluvy v podobe, v akej ju poznáme z amerických filmov, v právnom poriadku SR v súčasnosti nenájdeme. V...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vylúčenie obchodného podielu z BSM

Formou BSM upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len OZ) spoločenstvo vlastníckych práv...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK