Rodinné právo

Dohoda o vyporiadaní majetku medzi súrodencami

Pokiaľ sa majetok ocitne v podielovom spoluvlastníctve súrodencov, majú súrodenci právo majetok vyporiadať, pokiaľ nemajú záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zapretie otcovstva

Súčasný moderný život párov so sebou prináša situácie, keď nie je možné jednoznačne určiť, kto je otcom dieťaťa. Častokrát sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

BSM – Kedy sa majetok po rozvode nemusí rozdeliť rovnakým dielom?

Uzavretím manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“), ktoré môže vzniknúť iba medzi manželmi. Najčastejším dôvodom zániku BSM je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zúženie BSM počas trvania manželstva notárskou zápisnicou, poplatky

Zmena manželských dohôd zúženie a rozšírenie BSM  Ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Úprava styku rodiča s dieťaťom a výživného, ak rodičia spolu nežijú

Je všeobecne známe, že pokiaľ dochádza k rozvodu manželstva rodičov maloletých detí, súd v rozhodnutí o rozvode manželstva upravuje aj...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výživné a úrok z omeškania

Dňa 31.05.2013 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Novela prináša...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prídavok na dieťa – novela zákona

Prídavkom na dieťa a od januára 2008 aj príplatkom k prídavku sa podporuje prítomnosť nezaopatreného dieťaťa v rodine alebo samostatné plnoleté nezaopatrené dieťa, pričom dôraz...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia sporu

Výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK